Privacy Policy

Politica de confidențialitate a www.tesi101.com


Pentru a obține informații despre datele dumneavoastră personale colectate, scopurile în care sunt colectate și entitățile cu care sunt partajate, vă rugăm să contactați Operatorul de date.

Controlorul de date
TESI SRL
Zona industrială Castelnuovo, 242/B – 52010 Subbiano (AR)

Adresa de e-mail a titularului: [email protected]

Tipuri de date colectate
Operatorul de date nu furnizează o listă a tipurilor de date cu caracter personal colectate.

Detaliile complete cu privire la fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate din această politică de confidențialitate sau prin intermediul textelor informative specifice afișate înainte de colectarea datelor.
Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, colectate automat în timpul utilizării acestei Aplicații.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate Datele solicitate de această Aplicație sunt obligatorii. În cazul în care Utilizatorul refuză să le furnizeze, este posibil ca această Aplicație să nu fie în măsură să furnizeze Serviciul. În cazurile în care această Aplicație indică anumite Date ca fiind opționale, Utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor Date, fără consecințe asupra disponibilității Serviciului sau a funcționării acestuia.
Utilizatorii care au îndoieli cu privire la care Date sunt obligatorii sunt invitați să contacteze Operatorul de date.

Metoda și locul de prelucrare a datelor colectate
Modalități de prelucrare
Operatorul de date adoptă măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor cu caracter personal.
Prelucrarea se realizează cu ajutorul unor instrumente informatice și/sau telematice, cu metode de organizare și logice strict legate de scopurile indicate. Pe lângă Operatorul de Date, în unele cazuri, pot avea acces la Date și alți subiecți implicați în organizarea acestei Aplicații (administrativ, vânzări, marketing, juridic, administratori de sistem) sau subiecți externi (cum ar fi terți furnizori de servicii tehnice, curieri poștali, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicare), de asemenea, numiți, dacă este necesar, în calitate de Prelucrători de către Operatorul de Date. Lista actualizată a procesatorilor de date poate fi solicitată oricând de la Operatorul de date.

Temeiul juridic al prelucrării
Operatorul de date prelucrează Datele cu caracter personal referitoare la Utilizator atunci când există una dintre următoarele condiții:

Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în unele jurisdicții, Operatorului i se poate permite să prelucreze datele cu caracter personal fără consimțământul Utilizatorului sau oricare dintre celelalte temeiuri juridice specificate mai jos, până când Utilizatorul se opune („opts-out”) unei astfel de prelucrări. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal;
prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și/sau pentru îndeplinirea măsurilor precontractuale;
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supus Operatorul;
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit Operatorul;
prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al operatorului sau al unor terțe părți.
Cu toate acestea, este întotdeauna posibil să se solicite Operatorului de date să clarifice temeiul juridic concret al fiecărei prelucrări și, în special, să precizeze dacă prelucrarea se bazează pe lege, este impusă de un contract sau este necesară pentru încheierea unui contract.

Locație
Datele sunt prelucrate la sediul operatorului de date și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Operatorul de date.
Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află Utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare privind locul de prelucrare, Utilizatorul poate consulta secțiunea privind detaliile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la temeiul juridic al transferului de Date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională de drept internațional public sau formată din două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate luate de Operator pentru a proteja Datele.

Utilizatorul poate verifica dacă are loc unul dintre transferurile tocmai descrise, examinând secțiunea din acest document referitoare la detaliile privind prelucrarea Datelor cu caracter personal sau poate solicita informații de la Operator, contactându-l la datele de contact indicate la început.

Perioada de stocare
Datele sunt procesate și stocate pentru perioada de timp cerută de scopurile pentru care au fost colectate.

Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între operator și utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării contractului respectiv.
Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de interesul legitim al operatorului vor fi păstrate până la satisfacerea acestui interes. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de către Operator în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Operatorul.
În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, Operatorul poate păstra datele cu caracter personal mai mult timp până când acest consimțământ este revocat. În plus, Operatorul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă în conformitate cu o obligație legală sau prin ordinul unei autorități.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, la sfârșitul acestei perioade, dreptul de acces, de anulare, de rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu mai pot fi exercitate.

Informații privind modul de dezactivare a reclamelor bazate pe interese
În plus față de orice funcție de dezactivare furnizată de oricare dintre serviciile enumerate în acest document, Utilizatorii pot citi mai multe informații despre modul de dezactivare a reclamelor bazate pe interese în secțiunea relevantă a Politicii privind modulele cookie.

Drepturile utilizatorului
Utilizatorii își pot exercita anumite drepturi cu privire la datele prelucrate de către operatorul de date.

În special, utilizatorul are dreptul de a

retrage consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal exprimat anterior.
să se opună prelucrării Datelor sale. Utilizatorul se poate opune prelucrării Datelor sale atunci când aceasta se face pe un alt temei juridic decât consimțământul. Mai multe detalii privind dreptul de opoziție sunt prezentate în secțiunea de mai jos.
să aibă acces la Datele lor. Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la datele prelucrate de către operator, la anumite aspecte ale prelucrării și de a primi o copie a datelor prelucrate.
să verifice și să solicite rectificarea. Utilizatorul poate verifica corectitudinea Datelor sale și poate solicita actualizarea sau rectificarea acestora.
să obțină restricționarea prelucrării. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita restricționarea prelucrării datelor sale. În acest caz, Operatorul de date nu va prelucra Datele în alt scop decât cel al conservării acestora.
să obțină ștergerea sau eliminarea Datelor sale cu caracter personal. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita ștergerea Datelor sale de către Operatorul de date.

să primească datele lor sau să le transfere către un alt operator de date. Utilizatorul are dreptul de a primi datele sale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, de a le transfera fără obstacole către un alt operator. Această dispoziție se aplică atunci când Datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate și prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract la care Utilizatorul este parte sau pe măsuri contractuale legate de acesta.
Propunerea unei reclamații. Utilizatorul poate depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor sau poate acționa în justiție.
Detalii privind dreptul de opoziție
Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea autorității publice cu care este învestit Operatorul sau în vederea urmăririi unui interes legitim al Operatorului, Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării din motive legate de situația lor particulară.

Utilizatorilor li se reamintește că, în cazul în care datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune prelucrării fără a oferi niciun motiv. Pentru a afla dacă Operatorul prelucrează Datele în scopuri de marketing direct, Utilizatorii pot consulta secțiunile respective din acest document.

Cum să vă exercitați drepturile
Pentru a-și exercita drepturile, utilizatorii pot adresa o cerere la datele de contact ale operatorului indicate în prezentul document. Cererile sunt depuse gratuit și sunt prelucrate de către operator cât mai curând posibil, în orice caz în termen de o lună.

Politica privind cookie-urile
Această Aplicație utilizează instrumente de urmărire. Pentru a afla mai multe informații, Utilizatorul poate consulta Politica privind modulele cookie.

Informații suplimentare privind prelucrarea
Apărare juridică
Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi utilizate de către Proprietar în cadrul procedurilor judiciare sau în fazele pregătitoare ale unor astfel de proceduri pentru a se apăra împotriva abuzurilor în utilizarea acestei Aplicații sau a Serviciilor conexe de către Utilizator.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Operatorul poate fi obligat să divulge Datele prin ordinul autorităților publice.

Dezvăluiri specifice
La cererea Utilizatorului, în plus față de informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această Aplicație poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale cu privire la Servicii specifice, sau la colectarea și prelucrarea Datelor cu caracter personal.

Jurnalele și întreținerea sistemului
În scopul operării și întreținerii, această Aplicație și orice servicii terțe utilizate de aceasta pot colecta jurnale de sistem, adică fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține, de asemenea, Date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a Utilizatorului.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică
Informații suplimentare în legătură cu prelucrarea Datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment de la Operatorul de date utilizând datele de contact.

Răspunsul la solicitările „Do Not Track”
Această Aplicație nu acceptă solicitări „Do Not Track”.
Pentru a afla dacă orice serviciu terț utilizat le suportă, Utilizatorul este invitat să consulte politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate
Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment prin notificarea Utilizatorilor pe această pagină și, dacă este posibil, pe această Aplicație, precum și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic și legal, prin trimiterea unei notificări către Utilizatori prin intermediul uneia dintre datele de contact pe care le deține. Prin urmare, vă rugăm să consultați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări indicate în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează prelucrarea al cărei temei juridic este consimțământul, Operatorul de date va colecta din nou consimțământul Utilizatorului, dacă este necesar.